Skupština akcionara


V (peta) redovna elektronska Skupština akcionara


IV (cetvrta) redovna elektronska Skupština akcionara

 USVOJENE Odluke sa IV (četvrte) redovne elektronske Skupštine akcionara ,,Sveti Stefan hoteli“ a.d. Budva održane elektronskim putem 30.06.2023.godine:


III (treća) redovna elektronska Skupština akcionara

1.10 Izvještaj Menadžmenta za 2021. godinu.doc


Usvojeni akti na III redovnoj Skupštini akcionara Društva:


III (treća) vanredna elektronska Skupština akcionara


II (druga) vanredna elektronska Skupština akcionara


Odluke sa II (druge) redovne  elektronske Skupštine akcionara
Društva.


II (druga) redovna elektronska
Skupština akcionara


Prva vandredna skupština akcionara

Arhiva
I (prva ) redovna Skupština akcionara održana 29.06.2020.godine.
29.06.2020